Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Аудит основних засобів та завдання аудиту основних засобів.

Аудит основних засобів та завдання аудиту основних засобів.

Аудит основних засобів.


Зміст:

Аудит операцій з основними засобами.

 • Завдання аудиту основних засобів.
 • План аудиту основних засобів.
 • Аналіз ефективності використання основних засобів.
 • Висновок.

Аудит основних засобів.

 • 1.1. Мета і завдання аудиту основних засобів.
 • 1.2. Етапи аудиторської перевірки основних засобів.

Аудиторська перевірка основних засобів: що з себе представляє.

 • Інформаційна база.
 • Процедури, що проводяться при аудиті.
 • Аудит наявності майна.
 • Аудит руху майна.
 • Амортизація - третій крок.
 • Витрати на ремонт - особлива стадія.
 • Характерні помилки, які можуть виявитися під час аудиту.

Аудит основних засобів та завдання аудиту основних засобів

Діяльність практично будь-якого підприємства неможлива без використання основних засобів (далі по тексту - ОС). Сама назва цієї групи активів говорить про ступінь їх важливості для ведення бізнесу. Розглянемо, як проводиться аудит основних засобів.

Завдання аудиту основних засобів.

Основними завданнями, які вирішує аудиторська перевірка операцій з основними засобами, є:

 1. Аудит обліку основних засобів, тобто перевірка правильності відображення всіх операцій з цими об'єктами (надходження, вибуття, внутрішнє переміщення). У тому числі перевіряється облік орендованих і зданих в оренду ОС на позабалансових рахунках.
 2. Контроль правильності нарахування амортизації і віднесення її на витрати в бухгалтерському та податковому обліку.
 3. Перевірка відображення операцій по поточному ремонту і модернізації ОС.
 4. Перевірка чинного в організації порядку забезпечення схоронності ОС.
 5. Аналіз ефективності використання ОС. Це завдання не входить в стандартний перелік і виконується, якщо є запит від об'єктів аудиту.

План аудиту основних засобів.

Аудиторська перевірка основних засобів починається з інвентаризації. Необхідно перевірити відповідність між об'єктами, що значаться в бухгалтерському обліку (рахунок 01), і їх фактичною наявністю. У разі, якщо виявлені відхилення, потрібно скласти слічітельнуювідомість і отримати пояснення від відповідальних осіб.

Потім проводиться аудит руху основних засобів, зокрема перевіряється:

 • правильне визначення початкової вартості в момент придбання і залишкової при вибутті;
 • наявність і правильне оформлення всіх необхідних облікових документів (акти, інвентарні картки тощо);
 • якщо будь-які об'єкти ОС взяті або здані в оренду, то це має відбиватися на позабалансових рахунках у орендаря та у орендодавця.

Після цього здійснюється аудит амортизації основних засобів, відповідно до методу її нарахування, який повинен бути закріплений в обліковій політиці. Тут слід мати на увазі, що амортизація для цілей бухгалтерського і податкового обліку може нараховуватися по-різному.

Якщо за окремими об'єктами ОС є відхилення від «нормального» порядку нарахування зносу (консервація або прискорена амортизація), то слід перевірити обгрунтованість цього і наявність необхідних підтверджуючих документів.

Потім перевіряється відображення в обліку поточного ремонту і модернізації ОС. Необхідно розмежовувати ці операції, тому що вони повинні по-різному відбиватися в обліку.

Поточний ремонт відбивається на рахунках з обліку витрат і повністю списується на витрати поточного періоду. Витрати на модернізацію ОС збільшують їх вартість, яка відображається на рахунку, і переносяться на витрати поступово, через амортизацію. Також слід перевірити, як на підприємстві організований контроль збереження ОС. Перевіряється організація охорони об'єктів, призначення матеріально-відповідальних осіб, забезпечення умов зберігання, що виключає псування майна. Треба відзначити, що аудит основних засобів і нематеріальних активів проводиться за схожими методиками. Різниця тільки в тому, що НМА в силу їх нематеріальній природи не можуть ремонтуватися або піддаватися модернізації.

Аналіз ефективності використання основних засобів.

Аналіз ефективності використання основних засобів.

Для визначення ефективності використання ОС розраховується ряд відносних показників, основними з яких є:

 1. Фондовіддача - відношення обсягу виручки від реалізації до вартості ОС. Цей коефіцієнт показує, скільки виручки «генерує» 1 грн. вартості ОС.
 2. Фондомісткість - величина, обернена фондовіддачі, показує, скільки припадає ОС коштів на 1 руб. виробленої продукції: Чим ефективніше використовуються ОС, тим вище фондовіддача і нижче фондомісткість.

Фондоозброєність характеризує забезпеченість праці працівників основними фондами, але в загальному випадку зростання цього показника вважається позитивним фактором, тому що говорить про оновлення основних фондів підприємства.

Висновок.

Аудит операцій з основними засобами дозволяє перевірити повноту і правильність відображення в обліку їх руху, а також ремонту і модернізації. Крім того, перевіряється нарахування амортизації і забезпечення схоронності об'єктів ОС. За запитом аудиту в рамках аудиту ОС також може бути проведений аналіз ефективності їх використання. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів багато в чому аналогічна, з поправкою на особливості НМА, що випливають з їх нематеріальній природи.

 

21/11/2019 10:02:58
0
4879

text_comments

text_note