Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Трансформація фінансової звітності, складеної за П (С) БО, у фінансову звітність за МСФЗ.

Трансформація фінансової звітності, складеної за П (С) БО, у фінансову звітність за МСФЗ.

Підготовка фінансової звітності по МСФО вперше в Україні здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П (С) БО.

Подготовка финансовой отчетности по МСФО


Трансформації підлягають, головним чином, показники балансу. У процесі трансформації мають місце 2 типу коригувань:

      - рекласифікація;
      - коригування, пов'язані з визнанням і оцінкою активів і зобов'язань.

Вплив двох типів коригувань на фінансову звітність наведено на рис. 8.1.

Вплив двох типів коригувань на фінансову звітність наведений

Вплив двох типів коригувань на фінансову звітність наведений

Малюнок 8.1. Відмінності типів коригувань при переході на МСФЗ

приклади коригувань

    1. реклассификации
    • Об'єкт незворотного активу враховується на рахунку 15 як не введений в експлуатацію.
    • Відповідно до МСБО даний об'єкт є основним засобом.
    • Необхідно об'єкт перевести до складу основних засобів.
    • Проводимо рекласифікацію бухгалтерським записом: Д-т 10 - К-т 15 • Впливу на нерозподілений прибуток немає.
    2. КОРИГУВАННЯ, пов'язані з Визнання і оцінка
    • Відповідно до МСБО 16 амортизації підлягають основні засоби з періоду готовності активу до використання. За правилами, встановленими П (С) БО 7, амортизації підлягають основні засоби з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію таких основних засобів.

У випадках, коли період нарахування амортизації по П (С) БО і МСФЗ не збігається, необхідно провести коригування. Коригування здійснюється через нерозподілений прибуток бухгалтерським записом:

• Д-т 44 - К-т 13

Переоцінка при трансформації фінансової звітності

Згідно МСФЗ 1 одним з етапів переходу є коригування вхідних залишків у балансі за МСФЗ.

Необхідно підготувати баланс на дату переходу (тобто розрахувати вхідні залишки балансу по МСФО).

Це головний момент переходу до обліку відповідно до міжнародних стандартів. При відображенні залишків по необоротним активам є два шляхи:

• 1-й шлях:

перерахунок балансової вартості необоротних активів з урахуванням наступних основних факторів:

    - з урахуванням вимог облікової політики, що відповідає вимогам МСФЗ;
    - з урахуванням різниці між датами початку нарахування амортизації відповідно до норм П (С) БО і МСФЗ;
    - з урахуванням різниці в методах нарахування амортизації, передбачених П (С) БО і МСФЗ;
    - з урахуванням різних підходів з обліку витрат і ремонтів (згідно П (С) БО в попередніх періодах була можливість використовувати податковий метод);
    - з урахуванням різних підходів до нарахування / реклассификации амортизації в періодах, коли необоротні активи не використовуються (тимчасове виведення з експлуатації, консервації і т.п.).

МСФЗ 1 передбачає, що оцінка деяких об'єктів, виходячи з первісної вартості, може зажадати невиправдано високих витрат коштів або зусиль, особливо якщо компанія давно не оновлювала реєстри основних засобів.

    • Тому є можливість застосувати інший 2-й шлях:
    - визначення справедливої ​​вартості необоротних активів на дату переходу складання фінансової звітності за МСФЗ.

В такому випадку визначена справедлива вартість "передбачуваною вартості". МСФЗ 1 дає визначення передбачуваної вартості.

Передбачувана вартість - сума-замінник вартості або амортизованою вартістю на зазначену дату.

Виняток, які дає МСФЗ 1 відповідно до визначення справедливої ​​вартості, яка приймається як передбачуваної вартості:

Для МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування" переоцінка - це разова подія.

Це означає, що в подальшому переоцінені основні засоби будуть враховуватися відповідно до того методу, який буде визначений обліковою політикою підприємства.

Ті активи, які відповідно до МСФЗ і облікової політики повинні у фінансовій звітності відображатися за справедливою вартістю, будуть визначатися за справедливою вартістю на кожну звітну дату.

МСФЗ 13 "Оцінка справедливої ​​вартості" визначає справедливу вартість

МСФЗ 13 застосовується, коли інший МСФЗ вимагає або дозволяє оцінки справедливої ​​вартості і розкриття про оцінці справедливої ​​вартості.

Цей стандарт визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана при продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки поточних ринкових умовах.

Існують три широко застосовуються методики оцінки: ринковий підхід, витратний підхід і дохідний підхід.

Оцінка справедливої ​​вартості нефінансового активу враховує спроможність учасника ринку генерувати економічні вигоди шляхом вигідного і кращого використання активу або шляхом продажу його іншому учаснику ринку, який буде використовувати цей актив вигідніше і краще.

Тобто підходи МСФЗ 13 корелюють з підходами, які визначені Міжнародними стандартами оцінки.

При проведенні трансформації фінансової звітності проводяться ряд коригувань, які побудовані на різниці в підходах, визначених нормами П (С) БО і МСФЗ. Розглянемо найбільш типові відмінності між національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Правила оцінки за МСФЗ

При підготовці фінансової звітності за МСФЗ необхідно звернути увагу на облікові оцінки. У табл. 8.5 приведена інформація по первісних і наступних оцінок активів і зобов'язань, які відображаються у фінансовій звітності.

Таблиця 8.5

Початкові і наступні оцінки активів і зобов'язань, які знаходять відображення у фінансовій звітності.

 

Об'єкт

 

Первісна оцінка

 

Оцінка після первісного визнання

Основні засоби

Справедлива вартість (вартість придбання)

Залежно від моделі оцінки:

1. За історичною вартістю: найменша з 2-х величин:

БВ (балансова вартість) = ПВ (первісна вартість) – Амортизація – Збиток від знецінення;

 

або

 

Сума очікуваного відшкодування.

 

2. За справедливою вартістю.

16/12/2019 10:24:12
0
1726

text_comments

text_note