Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Аудит і супутні аудиту послуги.

Аудит і супутні аудиту послуги.

В даний час аудиторська діяльність включає два компоненти: власне аудит (обов'язковий аудит) та супутні аудиту послуги. При цьому останні в аудиторських організаціях починають займати все більшу вагу за кількістю, видами та обсягами виконуваних послуг.

 1. Що таке аудит і супутні аудити послуги.

 2.  Характеристика супутніх аудиту послуг.


Характеристика супутніх аудиту послуг

Що таке аудит і супутні аудити послуги.

Для виконання супутніх аудиту послуг від виконавців вимагається професійна компетентність в області аудиту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оподаткування, господарського права та економіки. Відповідно до Закону про аудиторську діяльність під супутніми аудиту послугами розуміються відмінні від аудиту послуги, пов'язані виразом у встановленій формі незалежної думки про інформацію організацій, а також такі послуги:

 • постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування;
 • податкове консультування; аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців;
 • економічне, фінансове та управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реорганізацією і приватизацією організацій;
 • правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах; автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;
 • оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;
 • Розробка та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;
 • проведення узгоджених з аудіруемим особою процедур перевірки фінансової інформації, компіляції фінансової та (або) іншої інформації про організацію;
 • проведення науково-дослідних та експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю, а також поширення їх результатів, в тому числі на паперових і електронних носіях;
 • навчання в установленому законодавством України порядку фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю;
 • надання інших послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

Аудиторські організації та індивідуальні аудитори немає права здійснювати діяльність, яка зумовлює виникнення конфлікту інтересів з аудіруемим особою. Всі перераховані вище супутні аудиту послуги можуть бути умовно поділені на три групи: послуги контролю, послуги дії і консультаційні послуги. Послуги контролю мають на увазі, що аудитор контролює правильність і обґрунтованість відображення фактів господарської діяльності, нарахування податкових платежів та ін. До послуг дії відноситься, наприклад, розробка інвестиційних проектів, постановка бухгалтерського обліку, його ведення та відновлення.

З розвитком ринкових відносин консультаційні послуги стають нагальною потребою, що пояснюється тим, що ринкова економіка передбачає формування здорового конкурентного середовища, а конкурентні переваги таких фірм полягають в нововведення і кваліфікованих радах. Якщо на перших етапах економічного розвитку попит і різноманітність консультаційних послуг були незначні, то сьогодні спектр консультаційних послуг значно розширився, представляючи собою зовнішній фінансовий аудит, бухгалтерське обслуговування, освітні, юридичні, рекрутингові послуги, забезпечення інформаційними технологіями, інжинірингові послуги, проектно-інвестиційне консультування, послуги з антикризового управління і т. п. Попит на консалтингові послуги зростає не тільки в Україні, але і у всьому світі. В даний час на ринку консультаційних послуг в Київа переважають такі тенденції:

 • зростання обсягів консультаційної діяльності і збільшення кількості працівників консультаційних фірм;
 • поява нових видів, форм консультування та ринків консультаційних послуг;
 • поліпшення якості консультаційних послуг;
 • збільшення числа фірм-клієнтів.

Всі супутні аудиту послуги по відношенню до обов'язкового аудиту поділяються на «сумісні» і «несумісні». При наданні сумісних послуг вони можуть бути виконані одночасно або безпосередньо перед проведенням обов'язкової перевірки; допускається також включення сумісних послуг в загальний перелік робіт за договором обов'язкового щорічного аудиту. При наданні несумісних аудиторських послуг необхідно враховувати, що обов'язковий аудит не може проводитися аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами, що надавали протягом трьох років, що безпосередньо передували проведенню аудиторської перевірки, послуги з відновлення і ведення бухгалтерського обліку, а також зі складання фінансової (бухгалтерської) звітності фізичним і юридичним особам. Це вважається порушенням принципу незалежності, так як в даному випадку аудитор причетний до складання звітності. При цьому відповідальність за дотримання принципу незалежності покладається на аудиторську організацію. Методи перевірки незалежності фахівців аудиторської організації розробляються аудиторською організацією самостійно.

 Характеристика супутніх аудиту послуг.

 Характеристика супутніх аудиту послуг

Супутні аудиту послуги повинні бути надані аудиторською організацією економічному суб'єкту з особливою сумлінністю і ретельністю. При наданні супутніх аудиту послуг, де це можливо, аудиторська організація повинна дотримуватися порядку визначення рівня суттєвості на основі системи базових показників. При наданні супутніх аудиту послуг аудиторська організація повинна дотримуватися порядку визначення рівня суттєвості на основі системи базових показників.

При наданні аудиторами супутніх послуг економічний суб'єкт несе відповідальність:

 • за дотримання чинного законодавства;
 • повноту і юридичне оформлення документів;
 • точність, достовірність і своєчасність надання документів, відомостей, інформації, а також будь-які обмеження можливості виконання аудиторською організацією своїх обов'язків.

Аудиторська організація несе відповідальність за якість і терміни надання супутніх аудиторських послуг згідно з чинним законодавством, а також відповідно до умов договору, що укладається між аудиторською організацією та економічним суб'єктом. Вона звільняється від відповідальності за якість надаваних супутніх аудиту послуг і терміни їх виконання в разі надання неправдивої або неповної інформації, а також у разі затримки в її наданні з боку економічного суб'єкта.

Результатом надання супутніх аудиту послуг є документально оформлені результати у вигляді розрахунків, консультацій, письмових складених первинних документів, регістрів обліку, звітності та довідок і т. П. Крім того, аудиторська організація може оформити письмову інформацію керівництву і (або) власнику економічного суб'єкта за результатами надання супутніх аудиту послуг.

03/12/2019 09:24:41
0
4014

text_comments

text_note