Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Ініціативний аудит.

Ініціативний аудит.

Ініціативний аудит: ключові кроки та переваги для вашої організації.


Ініціативний аудит.

Це процес, під час якого проводиться незалежна оцінка та аналіз діяльності організації чи проекту з метою виявлення сильних та слабких сторін, а також можливостей для покращення. Основна відмінність ініціативного аудиту від звичайного аудиту полягає в тому, що він проводиться за ініціативою самої організації або проекту, а не на вимогу зовнішніх сторін, таких як уряд, акціонери або регулятори.

Ініціативний аудит може бути проведений у різних сферах діяльності, включаючи фінанси, операційну діяльність, управління персоналом, інформаційні технології та ін. Метою аудиту є виявлення проблемних моментів, помилок, неефективних процесів та можливостей для впровадження покращень.

У процесі ініціативного аудиту зазвичай виконуються такі кроки:

 • Планування: визначення цілей аудиту, вибір аудиторської команди та розробка плану аудиту, включаючи визначення методів та інструментів аналізу.
 • Збір інформації: проведення збору необхідних даних та документів, інтерв'ювання співробітників, аналіз систем та процесів, а також інших факторів, пов'язаних із діяльністю організації.
 • Аналіз та оцінка: обробка та аналіз зібраної інформації з метою виявлення сильних та слабких сторін, проблем та можливостей для покращення.
 • Вироблення рекомендацій: на основі результатів аналізу формулюються рекомендації щодо покращення діяльності організації чи проекту. Рекомендації мають бути конкретними, вимірними та реалістичними.

Подання результатів: аудитори подають свої висновки та рекомендації керівництву організації чи проекту. Керівництво може вжити заходів щодо реалізації рекомендацій та покращення діяльності.

Ініціативний аудит є важливим інструментом для самоаналізу та покращення організації чи проекту. Він допомагає виявити проблеми, оптимізувати процеси та підвищити ефективність діяльності, що в кінцевому підсумку може сприяти зростанню та успіху організації.

 

Ініціативна аудиторська перевірка здійснюється за запитом клієнта за будь-який відрізок часу. Вона може охоплювати всі розділи обліку або будь-які окремі ділянки. Цяпослуга, адресована власникам підприємства, з експертизи стану бухгалтерського обліку, експертизі стану податкового обліку та оцінці ефективності управління підприємством.

Ініціативна аудиторська перевірка - Ініціативний аудит.

 1. Мета;

 2. Коли проводити ініціативний аудит;

 3. Що надается після аудиторськой перевірки;

 4. Термін перевірки;

 5. Висновок.


Мета ініціативного аудиту

Мета ініціативного аудиту.

Це мінімізація фінансових і господарських, облікових і податкових ризиків власника, а також усунення порушень, щоб уникнути штрафних санкцій, шляхом виявлення порушень в бухгалтерському обліку, оподаткування, документообіг.

Найчастіше глобальні помилки відбуваються саме з вини бухгалтера, причому через неуважність або банальну некомпетентність. У зв'язку з цим потрібно встановити контроль за діяльністю бухгалтерії, можливо, взяти в штат внутрішнього аудитора або хоча б раз на рік проводити ініціативний аудит, який виявить поточні помилки і похибки і дасть керівництву ясну картину роботи бухгалтерії.

При ініціативному аудиті є можливість перевірити ті ділянки обліку організації, які раніше викликали підозри або де раніше працював пішов бухгалтер. Можна перевірити правильність нарахування податків за минулі та поточний періоди, правильність розрахунку собівартості продукції, правильність обліку управлінських і комерційних витрат, правильність оцінки вартості основних засобів, нематеріальних активів та матеріально-виробничих запасів. Підсумком ініціативного аудиту є впевненість в тому, що Ваша компанія після проведення ініціативної аудиторської перевірки і виправлення виявлених в ході аудиту істотних недоліків зможе безбоязно проходити податкові перевірки.

Ініціативний аудит може проводитися:

 • якщо є пряма вказівка ​​на проведення аудиту в установчих документах;
 • за запитом власника, виконавчого органу управління підприємством або потенційного інвестора, який хоче отримати підтвердження достовірності фінансової звітності;
 • при зміні керівника підприємства, що перевіряється;
 • при зміні основного складу бухгалтерії і / або головного бухгалтера;
 • при придбанні готового бізнесу;
 • при реорганізації підприємства (поділ, злиття і т.д.);
 • на вимогу банку для отримання кредиту;
 • відповідно до умов за участю в тендері на укладення держконтрактів;
 • при зміні законодавства і, відповідно, невпевненості бухгалтерії підприємства в правильності ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності.

В рамках ініціативного аудиту бухгалтерської (податкової) звітності нами виконується наступна робота:

 • Перевірка правильності складання бухгалтерської звітності за період;
 • Перевірка правильності відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку (перевірка проводиться всіх рахунків бухгалтерського обліку);
 • Перевірка правильності складання податкової звітності, перевірка правильності розрахунку бази оподаткування (з ПДВ, податку на прибуток, податку на майно, податку на землю, транспортного податку, страхових внесках та ін.);
 • У ході перевірки та за підсумками перевірки (в письмовому Звіті) аудитором даються рекомендації щодо виправлення встановлених аудитором зауважень.

Конкретний обсяг виконуваних робіт регулюється умовами договору на проведення ініціативного аудиту.

За підсумками перевірки Замовнику надається:

 1. Письмовий Звіт за результатами аудиторської перевірки з переліком всіх встановлених зауважень і можливих ризиків у разі виявлення податковими органами, з рекомендаціями щодо їх виправлення (дана інформація є конфіденційною і надається виключно для користування Замовнику);
 2. Аудиторський висновок (офіційний документ для надання користувачам бухгалтерської звітності), складається тільки при проведенні ініціативного аудиту бухгалтерської звітності;
 3. Акт виконаних робіт.

Термін перевірки:

Ініціативна аудиторська перевірка може проводитися в період від 3-х до 7-ти робочих днів за місцем знаходження Замовника. Ще до 10 робочих днів займає підготовка звіту за результатами аудиторської перевірки і підготовка аудиторського висновку. Разом загальний термін - від 2-ти до 15-ти робочих днів.

Для проведення ініціативного аудиту між аудиторською компанією і замовником підписується наступний комплект документів:

 • замовником заповнюється опитувальний лист;
 • договір на проведення аудиторської перевірки;
 • лист-зобов'язання про згоду замовника на проведення аудиту;
 • інформація про пов'язаних сторін (афілійованих осіб).

Методика проведення аудиту - ініціативний аудит бухгалтерської (податкової) звітності проводиться за аналогічною схемою як і обов'язковий аудит:

 • складаються програма аудиту і план аудиту, призначається керівник аудиторської перевірки і склад групи аудиторів;
 • визначається рівень суттєвості для цілей аудиторської перевірки;
 • складаються робочі документи аудитора (робочі документи складаються по кожному розділу аудіруемих ділянок, збираються аудиторські докази);
 • проводиться підготовка звіту про результати аудиторської перевірки;
 • складається аудиторський висновок у разі аудиту бухгалтерської звітності.

При проведенні ініціативного аудиту бухгалтерської звітності види аудиторського висновку також аналогічні аудиторського висновку при проведенні обов'язкового аудиту:

 1. з виразом беззастережно-позитивної думки;
 2. з виразом думки із застереженням;
 3. з виразом негативної думки;
 4. з відмовою від висловлення думки.

Основне призначення аудиторського висновку - це вираження думки аудиторської компанії (аудитора) про достовірність або про не достовірні відображення в представленої бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах фінансового становища аудируємої організації станом на кінець аудируемого періоду, результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів аудируемого особи за аудіруемих період відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності.

Висновок.

Висновок. При проведенні ініціативного аудиту в частині податкового обліку

При проведенні ініціативного аудиту в частині податкового обліку та податкової звітності всі отримані результати наводяться тільки в звіті про результати аудиторської перевірки. У звіт про результати аудиторської перевірки включаються розрахункові таблиці по кожному податку (порівнюються дані податкових декларацій з даними регістрів бухгалтерського обліку за такими податками, наводяться виявлені відхилення; дані розрахунків з бюджетам з податків і зборів перевіряються на відповідність з Актами звірки розрахунків з бюджетом по податках і зборів; порівнюються дані розрахунку аудитора з даними податкових декларацій, виявляються отримані відхилення; наводиться аналіз причин виникнення відхилень, можливі ризики і последст вія за виявленими відхиленнями; наводяться рекомендації аудитора щодо усунення виявлених відхилень).

Таким чином наша аудиторська компанія проводить весь комплекс робіт спрямованих на те, щоб замовнику ініціативного аудиту уявити максимально необхідні результати оцінки стану бухгалтерського і податкового обліку аудируемой компанії для можливості подальшого прийняття об'єктивних управлінських висновків і рішень.

25/11/2019 11:30:13
1
23279

text_comments

text_note