Аудиторська компанія ТОВ "КОМПЛАЄНС-АУДИТ"

Обов'язковий аудит.

Обов'язковий аудит.

Обов'язкова аудиторська перевірка.

Це щорічна обов'язкова аудиторська перевірка порядку ведення бухгалтерського обліку і представленої бухгалтерської звітності організації. Обов'язковий аудит проводиться тільки аудиторськими організаціями, які зареєстрованими в реєстрі аудиторських організацій Аудиторській палаті України.

 1. Хто підлягаеть обов'язковому аудиту.
 2. Кому потрібно.
 3. Методика проведення аудиту.
 4. Робочі документи.

 


Мета обов'язкового аудиту - підтвердження достовірності бухгалтерської звітності організації.

Мета обов'язкового аудиту

Підприємства, які зобов′язані проводити обов′язковий аудит фінансової звітності та оприлюднювати її на своїй веб-сторінці разом з аудиторським висновком

 
Види підприємств за критеріями Починаючи з фінансової звітності за 2018рік Посилання на Закон
 • Підприємства, що становлять суспільний інтерес ССІ (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • Публічні акціонерні товариства;
 • Суб’єкти природних монополій на загальнодер-жавному ринку;
 • Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях
Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визна-чених законодавством абз.1 ч.3 ст.14 ЗУ № 996
  Починаючи з фінансової звітності за 2019 рік  
 • Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • Середні підприємства.
Зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). абз. 2 ч.3 ст.14 ЗУ № 996
 • Інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.
Зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). абз. 3 ч.3 ст.14 ЗУ № 996
 • Державні, комунальні підприємства
  ЗУ № 996 не передбачає

Показники для організацій підлягають обов'язковому аудиту:

 1. організація має організаційно - правову форму відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 2. якщо цінні папери організації допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів;
 3. якщо організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, суспільством взаємного страхування, товарною, валютною або фондовою біржею, недержавним пенсійним чи іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, компанією, що управляє акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);
 4. якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, спілок цих кооперативів);
 5. якщо організація (за винятком органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державного і муніципального установи) представляє і (або) публікує свою (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність;
 6. в інших випадках, встановлених законами України.

 

Кому потрібен обов'язковий аудит.

Користувачами аудиторського висновку організацій, які підлягають обов'язковому аудиту, є: акціонери і засновники організації, фінустанови, банки (при видачі кредитів, при поручительстві і заставі та ін.), Та інші зацікавлені користувачі (при участі в тендерах; при обов'язки публікації в ЗМІ річної бухгалтерської звітності та аудиторського висновку, наприклад: для ВАТ і некомерційних організацій; і ін.).

 

Види робіт, що проводяться.

В рамках обов'язкового аудиту бухгалтерської звітності нами виконується наступна робота:

 • Перевірка правильності складання річної бухгалтерської звітності;
 • Перевірка правильності відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку (перевірка проводиться всіх рахунків бухгалтерського обліку);
 • Перевірка правильності складання податкової звітності, перевірка правильності розрахунку бази оподаткування (з ПДВ, податку на прибуток, податку на майно, податку на землю, транспортного податку, страхових внесках та ін.);
 • В ході перевірки та за підсумками перевірки (в письмовому Звіті) аудитором даються рекомендації щодо виправлення встановлених аудитором зауважень.

Для проведення обов'язкового аудиту між аудиторською компанією і замовником підписується наступний комплект документів:

 • замовником заповнюється опитувальний лист;
 • договір на проведення аудиторської перевірки;
 • лист-зобов'язання про згоду замовника на проведення аудиту;
 • інформація про пов'язаних сторін (афілійованих осіб).

За підсумками перевірки замовнику надається:

 1. Письмовий Звіт за результатами аудиторської перевірки з переліком всіх встановлених зауважень і можливих ризиків у разі виявлення податковими органами, з рекомендаціями щодо їх виправлення (дана інформація є конфіденційною і надається виключно для користування замовнику);
 2. Аудиторський висновок (офіційний документ для надання користувачам бухгалтерської звітності, в тому числі в ФНС);
 3. Акт виконаних робіт.

Термін перевірки:

Аудиторська перевірка проводиться протягом 7-ти робочих днів за місцем знаходження замовника. Ще 10-14 робочих днів займає підготовка звіту за результатами аудиторської перевірки і підготовка аудиторського висновку. Разом загальний термін - 21 робочих діб.

Методика проведення аудиту.

аудиторська перевірка проводиться на вибірковій основі, тобто аудиту підлягають не всі первинні документи, а тільки ті, які відповідають умовам рівня суттєвості, розрахованого індивідуально для кожної аудируемой організації. Рівень суттєвості для цілей аудиту визначається розрахунковим методом на основі показників бухгалтерської звітності аудируемого особи. Сам алгоритм розрахунку і приємним для розрахунку показники бухгалтерської звітності встановлюються внутріфірмовими стандартами аудиторської компанії.

Вибірка первинних документів для аудиту проводиться за різними методиками, затвердженими внутріфірмовими стандартами аудиторської компанії, наприклад:

 • кожен документ сума доходів або витрат за яким становить не менше певної суми;
 • кожен другий, третій .... документ з обраної сукупності, при цьому сукупність визначається або за видами господарських операцій, або за вартістю, або за іншими груповими ознаками;
 • методом випадкових чисел із застосуванням програми Excel і ін.

 

Крім вибірки первинних документів здійснюється вибірка і господарських договорів.

Господарські договори відбираються також відповідно до встановленого рівнем суттєвості для цілей проведеної аудиторської перевірки. Крім того перевіряються все не типові, ризиковані і підозрілі, з точки зору аудитора, угоди незалежно від встановленого рівня суттєвості.

Проводиться перевірка наявності відповідних ліцензій та обов'язкове членство в СРО аудируемого особи відповідно до здійснюваними видами діяльності.

Аудитор також аналізує затверджену облікову політику, відповідність положень облікової політики чинному законодавству, відповідність положень облікової політики фактичному порядку ведення бухгалтерського обліку організацією.

Обов'язковій перевірці в рамках аудиту підлягають результати проведеної перед складанням річної бухгалтерської звітності інвентаризації активів, результати інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналізуються представлені інвентаризаційні документи, наявність актів звірки з контрагентами, що підтверджують результати інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність актів звірки розрахунків з бюджетом, що підтверджують результати інвентаризації розрахунків з бюджетом. Аналізується порядок відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації при виявленні відхилень, аналізується термін давності дебіторської і кредиторської заборгованості та порядок відображення заборгованості в бухгалтерському обліку після закінчення терміну давності (після закінчення 3-х років).

В рамках аудиту проводиться перевірка виконання засновниками аудируемой організації строків внесення внесків до статутного капіталу. Проводиться аналіз установчих документів аудируємої особи.

Аналізу для цілей аудиту підлягають: безперервність діяльності аудируемого особи, події після звітної дати, оціночні значення, розмір чистих активів та ін.

Також проводиться оцінка системи внутрішнього контролю аудируемой організації, тобто які процедури проводяться організацією для своєчасного виявлення, припинення і виправлення помилок при відображенні господарських операцій в системі бухгалтерського обліку. Які заходи застосовуються для оперативного і своєчасного обліку активів, які заходи застосовуються для забезпечення збереження активів, своєчасного виявлення нестач і надлишків. Аналізується порядок ведення розрахунків з контрагентами (в тому числі з бюджетом по податках і зборах, по страхових внесках), достовірність відображення розрахунків на рахунках бухгалтерського обліку. На оцінку системи внутрішнього контролю аудируемого особи також впливає кваліфікація персоналу відділу бухгалтерії (фінансового відділу, відділу внутрішнього аудиту), чи має місце систематичне підвищення кваліфікації персоналу відділу бухгалтерії (фінансового відділу, відділу внутрішнього аудиту) на різних курсах і семінарах, чи є ознаки дефіциту персоналу відділу бухгалтерії (фінансового відділу, відділу внутрішнього аудиту) відповідно до виконуваних ними функціями, а також з урахуванням розмірів самого аудируемого особи.

Додатково за домовленістю замовника та аудиторської компанії може проводиться аудит податкової звітності та аналіз облікової політики для цілей податкового обліку.

 

Робочі документи.

В ході перевірки, а також в ході складання звіту про результати аудиторської перевірки та аудиторського висновку аудиторами складаються і заповнюються робочі документи. Робочі документи (їх форма, обсяг і зміст) затверджуються внутріфірмовими стандартами аудиторської компанії.

До складу робочих документів можуть включатися, наприклад:

 • загальний план аудиту (в якому міститься інформація від укладення договору, до видачі аудиторського висновку), наказ про призначення керівника перевірки і складу аудиторської групи, програма аудиту (в якій вказуються розділи бухгалтерського обліку по рахунках, терміни перевірки, виконавці зі складу групи аудиторів);
 • постійний файл (в якому містяться копії реєстраційних та установчих документів аудируемого особи, копії ліцензій, накази і рішення про призначення керівника і головного бухгалтера, копія облікової політики);
 • робочі таблиці (в яких відображаються відомості про результати перевірки відповідно до програми аудиту). При виявленні зауважень аудитор підтверджує свої дані аудиторськими доказами, як аудиторських доказів можуть бути запити контрагентам аудируемого особи, копії первинних документів і договорів, та ін.
 • звіт аудитора про результати аудиторської перевірки;
 • аудиторський висновок.

 

Всі, встановлені в ході аудиту зауваження і порушення включаються в звіт про результати аудиторської перевірки. У звіті викладається суть виявленого зауваження, які нормативні акти були порушені, які можуть бути наслідки в разі виявлення такого порушення в ході перевірки, рекомендації щодо усунення порушення. Звіт аудитора про результати аудиторської перевірки є конфіденційною інформацією і передається тільки замовнику.

Далі приклад структури зауваження аудитора:

 • опис ситуації;
 • вимоги нормативних документів;
 • наслідки і висновки;
 • рекомендації.

 

Аудиторський висновок.

Підсумковим документом за результатами аудиторської перевірки є аудиторський висновок. Форма і зміст аудиторського висновку строго регламентовано федеральними стандартами аудиторської діяльності. Аудиторський висновок прошивається з формами бухгалтерської звітності і поясненнями, все листи аудиторського висновку з бухгалтерською звітністю та пояснень нумеруються, підсумкове кількість скріплюється підписом і печаткою аудиторської компанії (аудитора).

Основне призначення аудиторського висновку - це вираження думки аудиторської компанії (аудитора) про достовірність або про не достовірні відображення в представленої бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах фінансового становища аудируемой організації за станом на 31 грудня ХХХХ року, результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів аудируемого особи за період з 01 січня по 31 грудня ХХХХ року включно відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітно сти.

Види аудиторського висновку:

 • з виразом беззастережно-позитивної думки;
 • з виразом думки із застереженням;з виразом негативної думки;
 • з відмовою від висловлення думки.

Аудиторський висновок з виразом думки з застереженням підтверджує достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах за винятком впливу на бухгалтерську звітність обставин, викладених в частині аудиторського висновку, що містить підстави для висловлення думки з застереженням. Підставами для висловлення думки з застереженням можуть бути, наприклад: помилки у відображенні даних по рядках форм бухгалтерської звітності; помилки при відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, що вплинули на спотворення даних бухгалтерської звітності та ін.

Аудиторською висновок з виразом негативної думки складається в тому випадку, коли виявлені помилки при відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку, або при їх не відображення в бухгалтерському обліку настільки істотні, що не дозволяють аудиторської компанії (аудитору) висловити думку з застереженням. В цьому випадку в аудиторському висновку вказується: «в слідстві суттєвості обставин, зазначених у частині аудиторського висновку, що містить підставу для висловлення негативної думки, бухгалтерська звітність не відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан аудируемого особи за станом на 31 грудня ХХХХ року, результати фінансово -господарської діяльності та рух грошових коштів аудируемого особи з 01 січня по 31 грудня ХХХХ року відповідно до встановлених правил складання бух алтерской звітності ».

Аудиторський висновок з відмовою від висловлення думки складається в тому випадку, коли аудиторська компанія (аудитори) не були обізнані з затребуваними для цілей проведення аудиту документів, обмежені в доступі до документів та інформації, при цьому таке обмеження не дає підставу висловити аудитору думку про достовірність, або не достовірності наданої бухгалтерської звітності аудируемого особи. В цьому випадку в аудиторському висновку вказується: «В результаті суттєвості обставин, зазначених у частині аудиторського висновку, що містить підставу для відмови від висловлення думки, у нас не було можливості отримати достатні належні аудиторські докази, що забезпечують основу для вираження думки, і, відповідно, ми не висловлюємо думку про достовірність бухгалтерської звітності аудируемой організації ».

Аудиторський висновок включено до складу річної бухгалтерської звітності, відповідно користувачами аудиторського висновку є ті ж особи і організації, які мають право знайомитися з бухгалтерською звітністю.
 

25/11/2019 14:37:44
0
6270

text_comments

text_note